Ventilus

Bouwstenen

Ventilus zorgt voor een sterk, toekomstgericht en betrouwbaar West-Vlaams elektriciteitsnet. Verschillende bouwstenen dragen daartoe bij. Onderzeese kabels brengen elektriciteit van de windmolenparken in de Noordzee aan land en wordt verbonden met een nieuw hoogspanningsstation. Via een conversiestation sluit ook een nieuwe verbinding met een buurland aan op het hoogspanningsstation. Een bovengrondse luchtlijn zorgt voor de aansluiting op het bestaande elektriciteitsnet. Hierdoor kan de elektriciteit naar verbruikers in het binnenland worden verdeeld.

Aanlandingslocatie voor onderzeese kabels

Een kabelverbinding in de zeebodem zal de elektriciteit van nieuwe windmolenparken (220kV) in de Belgische Noordzee aan land brengen. Binnen Ventilus zijn acht aanlandingslocaties mogelijk: in Koksijde, Oostende, Bredene, De Haan - Vosseslag, De Haan - Zwarte Kiezel, Wenduine-West, Wenduine-Oost of Zeebrugge.

Ondergrondse kabels

Op de aanlandingslocatie worden de kabels vanuit de windmolenparken ondergronds verbonden met andere kabels die aansluiten op een nieuw hoogspanningsstation. De kabels kunnen ondergronds liggen omdat ze uitgebaat worden op een lager spanningsniveau (220kV). Via deze kabels wordt een lager vermogen van 2 gigawatt (GW) getransporteerd. De kabels worden in een sleuf van 5 tot 20 meter breed gelegd. De breedte van de sleuf is afhankelijk van het aantal kabels, de omgevingsfactoren binnen het gekozen traject en de totale lengte van het traject. Wanneer de kabelverbindingen zijn aangelegd, worden de terreinen in hun oorspronkelijke staat hersteld.

De bouw van een tussenstation kan nodig zijn. Hierin wordt extra infrastructuur geplaatst om bepaalde elektrische effecten (zie begrippenlijst) te compenseren. Bijkomende studies zullen bevestigen of een tussenstation noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van de totale lengte van de ondergrondse kabelverbinding.

Nieuw hoogspanningsstation

In een nieuw hoogspanningsstation wordt de elektriciteit omgezet van 220kV naar 380k. Dit hoogspanningsstation vormt het knooppunt dat aansluit op het bestaande 380kV elektriciteitsnet. Dit spanningsniveau vormt de ruggengraat van ons elektriciteitsnet waarmee elektriciteit doorheen het land wordt verdeeld. Want: hoe hoger het spanningsniveau, hoe kleiner het verlies van elektriciteit bij transport over lange afstanden. Hierdoor is minder infrastructuur nodig om eenzelfde vermogen te transporteren.

Dit hoogspanningsstation neemt zo’n 6,5 hectare in beslag. Het station bestaat uit schakelapparatuur en transformatoren die de spanning omzetten naar het juiste spanningsniveau (380kV). De schakelapparatuur is gasgeïsoleerd (zie begrippenlijst) en wordt opgesteld in een gebouw.

Er zijn meerdere locaties mogelijk voor de bouw van het hoogspanningsstation. De voorkeur gaat uit naar locaties aansluitend op of nabij bestaande hoogspanningsstations. Een bedrijventerrein als locatie is ook een optie.

Nieuw conversiestation

Momenteel wordt onderzocht of een nieuwe verbinding tussen België en een buurland via de Noordzee kan worden gerealiseerd. Er bestaat al zo’n interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk (Nemo Link).

Gelijkstroom is de aangewezen technologie voor zo'n onderzeese interconnectie tussen twee landen. Het Belgische elektriciteitsnet werkt echter op wisselstroom. Een conversiestation is nodig om de elektriciteit om te zetten van gelijkstroom naar wisselstroom.

Voor de bouw van zo’n conversiestation is een oppervlakte van ongeveer 5 hectare nodig. Het conversiestation ligt best dichtbij het nieuwe hoogspanningsstation. Van daaruit wordt de elektriciteit immers via het bestaande elektriciteitsnet naar verbruikers in het binnenland verdeeld.

Conversiestation

Bovengrondse luchtlijn

Een nieuwe hoogspanningsverbinding (380kV) zorgt ervoor dat het nieuwe hoogspanningsstation wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnet. De meest wenselijke technologie voor deze nieuwe verbinding is een bovengrondse luchtlijn in wisselstroom.

De bovengrondse luchtlijn zal het nieuwe hoogspanningsstation verbinden met het hoogspanningsstation in Avelgem. Dit is een bestaand knooppunt in het zuiden van West-Vlaanderen. Om dit mogelijk te maken, wordt het bestaande hoogspanningsstation in Izegem uitgebreid. Ook wordt de nieuwe verbinding aangesloten op de Stevin-as. Dit is een bestaande luchtlijn in het noorden van West-Vlaanderen waarop de eerste reeks windmolenparken in zee werd aangesloten. Het precieze traject van de nieuwe luchtlijn ligt nog niet vast.

Waar komt Ventilus?