Ventilus

Drijfveren

De komende jaren wordt steeds meer ingezet op hernieuwbare energie. De bouw van nieuwe windmolenparken in het Belgische deel van de Noordzee is voorzien. En ook aan land zal de energieproductie steeds toenemen. Om al die extra energie aan de kust tot bij de verbruikers te krijgen, is een nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen nodig. Ventilus biedt hierop een antwoord.

Energietransitie

De energietransitie is onomkeerbaar ingezet door nationale, Europese en internationale politieke beslissingen. Dit als antwoord op wetenschappelijke studies over de klimaatverandering. De omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie wordt daarin naar voor geschoven als een oplossing om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Om dit te realiseren, is een koolstofarm energiesysteem nodig. Dat steunt op hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Daarom wordt de komende jaren een grotere productie van hernieuwbare energie op het land (onshore) en op zee (offshore) verwacht. Daarnaast is een toename van internationale elektriciteitsstromen voorzien om de energiebevoorrading te garanderen.

Bijkomende windenergieproductie in de Noordzee

Het komende decennium zullen nieuwe offshore windmolenparken worden gerealiseerd. Meer nog: de productiecapaciteit van hernieuwbare energie in het Belgische deel van de Noordzee zal bijna verdubbelen tegen 2030. Windenergie op zee zal toenemen tot 4 GW.

Op langere termijn wil de Europese Commissie het potentieel van de Noordzee verder benutten. Dat werd vastgelegd in de Europese Green Deal. Er moet meer windenergie op zee worden geproduceerd. Daarnaast wordt nagedacht over een betere ontsluiting. Bijvoorbeeld door het bouwen van een knooppunt van elektriciteitsnetten op zee. Dit moet windmolenparken verbinden met verschillende landen en uitwisseling van elektriciteit beter mogelijk maken.

Windenergie op zee zal toenemen tot 4 GW

Bijkomende verbinding met buurland in de Noordzee

De onderzeese elektriciteitsverbinding Nemo Link verbindt de elektriciteitsnetten van België en het Verenigd Koninkrijk met elkaar via de Noordzee. Dankzij die zogenaamde interconnectie kan elektriciteit gemakkelijker uitgewisseld worden. Daardoor is België beter bevoorraad bij grote nood aan stroom en blijft ons land competitief ten opzichte van haar buurlanden.

Momenteel wordt de realisatie van een tweede interconnectie onderzocht. Dat is afhankelijk van de welvaart die daardoor wordt gecreëerd. Ook de snelheid van de integratie van hernieuwbare energie in de betrokken landen is essentieel. Een tweede interconnectie kan België verbinden met andere Noordzeelanden, eventueel in combinatie met de aansluiting van windmolenparken op zee. Dit past in de Europese toekomstvisie voor de Noordzee.

Bijkomende energieproductie in West-Vlaanderen

De Vlaamse Regering voorziet tussen 2020 en 2030 een jaarlijkse groei van windenergie op land. De provincie West-Vlaanderen heeft de hoogste windsnelheden van Vlaanderen, maar bezit het op één na kleinste aandeel in windproductie op land. In West-Vlaanderen is daarom een stevige inhaalbeweging bezig.

Sterker en toekomstgericht elektriciteitsnet in West-Vlaanderen

Het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen is vandaag niet sterk genoeg om de enorme toename van hernieuwbare energie te transporteren:

  • Het zuiden van West-Vlaanderen kent een grote economische bedrijvigheid. Met een toenemende vraag naar elektriciteit in de regio tot gevolg. Deze elektriciteit wordt hoofdzakelijk aangevoerd door de elektriciteitsverbinding uit Avelgem. Een nieuwe voedingslijn en volwaardig hoogspanningsstation in Izegem zijn belangrijke bouwstenen om de energiebevoorrading te kunnen blijven verzekeren.
  • In het noorden van West-Vlaanderen is een bijkomende hoogspanningsverbinding (380kV) nodig om de lus met de Stevin-verbinding rond te maken. Hierdoor ontstaan meerdere uitwegen om elektriciteit te vervoeren. Dat verhoogt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet bij incidenten of onderhoud. Daarnaast zorgt het voor meer marge voor toekomstige energieprojecten op zee of op land.