Ventilus

Landschapsinrichting

Voor een goede landschappelijke inpassing van infrastructuur zoals luchtlijnen en hoogspanningsstations werd een visie uitgewerkt door een gespecialiseerd ontwerpbureau.

Deze visienota bevat een reeks van principes voor de landschappelijke integratie van luchtlijnen :

  • Een bovengrondse luchtlijn is een autonome infrastructuur met eigen ontwerpregels. Rechte lijnen met gelijkvormige masten zijn landschappelijk te verkiezen boven bochtige tracés. Bundeling gebeurt best met grootschalige infrastructuren zoals snelwegen.
  • De identiteit van het bestaande landschap moet versterkt worden als tegengewicht voor de hoogspanningslijn. Dit kan door het herstel van kenmerkende landschapselementen in een ruime zone rondom de hoogspanningslijn.
  • Het ontwerp van masten moet haar eigen ontwerpregels volgen zonder zich aan invloeden van buitenaf aan te passen.

Een uitgebreide samenvatting van de visie is opgenomen in de startnota.