Ventilus

Ligging

Waar de hoogspanningsverbinding Ventilus precies komt, ligt nog niet vast. Verschillende locaties en mogelijkheden worden onderzocht.

Verschillende alternatieven onderzocht

In de startnota werden verschillende mogelijke trajecten voor Ventilus naar voor geschoven. Deze alternatieven zijn technisch uitvoerbaar en voldoen aan de behoeften voor het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen en België. Daarbij is rekening gehouden met de principes van een goede ruimtelijke ordening: hergebruiken van bestaande trajecten en bundelen met snelwegen of kanalen. Alle huidige alternatieven zijn in detail beschreven in de startnota (2019).

Publieke raadpleging over alternatieven

Tijdens een eerste publieke raadpleging in juni 2019 hebben betrokkenen hun mening gegeven over deze alternatieven voor Ventilus. Ook was het mogelijk om eigen alternatieven voor te stellen. De verwerking van de inspraakreacties zal terug te vinden zijn in de scopingnota en bijhorende antwoordnota. In de scopingnota wordt bepaald welke trajecten verder worden onderzocht. De opmaak van de scopingnota is nog niet afgerond. Een intendant zal eerst in overleg treden met alle betrokken actoren.

Intendant aangesteld

Door de omvang van het project en de technische aard van de procedure zijn er veel vragen over Ventilus. Daarom heeft Minister Zuhal Demir op 7 mei 2021 Guy Vloebergh aangesteld als onafhankelijk intendant voor het project Ventilus. De intendant heeft als taak om onpartijdig en onafhankelijk in overleg te treden met alle betrokken actoren en heldere antwoorden te zoeken op alle nog openstaande vragen. Hij streeft naar een voorkeursvariant waarin zo veel mogelijk partijen zich kunnen vinden en krijgt hiervoor zes maanden de tijd. Dit mandaat is verlengbaar.

Keuze van het traject

Alle haalbare alternatieven worden via een milieueffectenbeoordeling (MER) doorgelicht. De uiteindelijke keuze voor een bepaald traject door de Vlaamse Regering volgt na een bijkomend veiligheidsonderzoek en een maatschappelijke kosten-batenanalyse.