Ventilus

Samenstelling experten- en stakeholdergroep dubbelcheck technologiestudie

Terug naar het nieuwsoverzicht

Het planteam heeft beslist een dubbelcheck van de technologiestudie te doen. Aan de hand van vijf criteria werd een groep met zes onafhankelijke experten samengesteld die de dubbelcheck uitvoeren. Op basis van de input van de experten stelt het planteam een dubbelchecknota op. Deze nota wordt eerst toegelicht en besproken met een representatieve stakeholdergroep om tot een gedeeld begrip van de feiten te komen. Daarna worden de conclusies toegelicht aan bredere groepen personen die worden vertegenwoordigd in de stakeholdergroep. Door de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus (covid-19) gebeurt de dubbelcheck van de technologiestudie volledig via digitale kanalen.

Verloop dubbelcheck technologiestudie

Tijdens de eerste inspraakronde binnen het planproces voor het GRUP Ventilus werden veel vragen gesteld over de technologiekeuze. Daarom heeft het planteam beslist een dubbelcheck van de technologiestudie te doen. Dit gebeurt door onafhankelijke experten. Op basis van hun eigen expertise zullen zij bestaande studies en extra studies beoordelen voor de dubbelcheck van de technologiestudie. Daarnaast beoordelen zij ontwerpantwoorden op vragen die werden gesteld tijdens de inspraakronde.

Samenstelling stakeholdergroep

Het planteam stelt een dubbelchecknota op gebaseerd op de input van de experten. Deze nota wordt toegelicht en besproken met een representatieve stakeholdergroep die niet te groot is om werkbaar te blijven. Hierin zetelen de vertegenwoordigers van lokale besturen, omwonenden, middenveld en Elia. De samenstelling van de stakeholdergroep ziet er als volgt uit:

 • 6 vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten
 • 1 vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen
 • 1 vertegenwoordiger van de landbouwfederaties
 • 1 vertegenwoordiger van de natuur- en milieufederaties
 • 1 vertegenwoordiger van de werkgeversfederaties
 • 3 vertegenwoordigers van de georganiseerde omwonenden
 • 2 vertegenwoordigers van hoogspanningsnetbeheerder Elia

Het is belangrijk dat de leden van de stakeholdergroep zich engageren om kennis te vergaren en te delen met een open geest. Dit is nodig om tot een gedeeld begrip van de feiten te komen. Indien gewenst, worden de conclusies nadien toegelicht aan bredere groepen personen (tweede tafels) die worden vertegenwoordigd in de stakeholdergroep. 

5 criteria voor keuze experten

Het planteam heeft een groep van experten samengesteld die een dubbelcheck van de technologiekeuze zal uitvoeren. Bij het aanstellen van de experten werden diverse criteria gehanteerd. Deze criteria werden reeds opgenomen in de procesnota of toegevoegd op basis van de inspraakreacties die het planteam heeft ontvangen:

 1. Alle experten moeten aangetoonde kennis hebben van hoogspanningstechnologieën of de exploitatie van een hoogspanningsnet;
 2. De experten mogen geen politiek of commercieel belang hebben bij een bepaalde technologiekeuze;
 3. Er moet minstens één buitenlandse expert worden gekozen. Deze persoon komt bij voorkeur uit Nederland omwille van vele verwijzingen naar Nederland bij inspraakreacties;
 4. De groep moet bestaan uit minstens één expert met specialisatie in gelijkstroom, wisselstroom en netbeheer;
 5. Minstens de helft van de experten was niet rechtstreeks betrokken bij het advies van de Belgische universiteiten dat toegevoegd was bij de startnota.

6 onafhankelijke experten geselecteerd

Op basis van de verschillende criteria werd een groep met 6 onafhankelijke experten samengesteld. Elke expert heeft specifieke expertises over hoogspanningstechnologieën en elektriciteitsnetten. Het planteam vraagt om niet rechtstreeks contact op te nemen met de experten. Het is belangrijk dat zij in alle objectiviteit de dubbelcheck van de technologiestudie kunnen uitvoeren. Binnen het planproces zullen zij hun bevindingen toelichten en vragen beantwoorden in de stakeholdergroep en bredere groepen personen (tweede tafel) die zijn vertegenwoordigd in de stakeholdergroep. Eventuele vragen kunnen tijdens die momenten, via de aangewezen personen, worden gesteld.

 1. Dirk Van Hertem is professor Electrical Engineering aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Zijn onderzoek focust vooral op gelijkstroomtechnologie en de inpassing in elektriciteitsnetten. Hij maakt deel uit van het onderzoekscentrum ‘EnergyVille’, een samenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. Dit centrum voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen is gekend voor haar expertise rond gelijkstroomtechnologie.
 2. Emmanuel De Jaeger is professor Electrical Energy Systems aan de Université Catholique de Louvain. Hij focust zich vooral op wisselstroomsystemen en de werking van elektriciteitsnetten, voornamelijk op vlak van stabiliteit en dynamische fenomenen. Daarnaast heeft hij ervaring als technisch en research directeur bij Laborelec, een gekend expertise- en researchcentrum in de energiewereld.
 3. Lieven Vandevelde is professor Electrical Energy Laboratory aan de Universiteit van Gent. Hij coördineert research rond elektriciteitsnetten in wisselstroom, waarbij vooral hernieuwbare energie en de integratie ervan in het net een belangrijke rol spelen. Daarnaast is hij directeur van Power-Link, een energieplatform dat focust op research over projecten binnen de energietransitie.
 4. Mart van der Meijden is professor aan de Technische Universiteit van Delft. Hij doet vooral onderzoek naar ‘Large-Scale Sustainable Power Systems’, zijnde de massale integratie van duurzame energie en de impact daarvan op de energiesystemen. Daarnaast is hij als Innovation Manager bij TenneT verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de langetermijnvisie en heeft hij bijgedragen aan het ontwerp van het innovatieve North Sea Wind Power Hub. Hij heeft hierdoor zowel ervaring met gelijkstroom- als wisselstroomtechnologie, alsook de integratie van hernieuwbare energie.
 5. Kees Jansen en Jacco Smit zijn werkzaam bij TenneT (TSO Nederland). Kees Jansen is Senior Netstrateeg en is betrokken bij de planning van toekomstige netuitbreidingen op 380kV-niveau en de systeemintegratie van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Daarbij zijn de belangrijkste aandachtspunten: ondergronds versus bovengronds, wisselstroomtechnologie of gelijkstroomoplossingen, partiële integratie van kabelverbindingen en de gevolgen daarvan voor het systeemgedrag van het hoogspanningsnet. Jacco Smit is Senior Instandhoudingsstrateeg en verantwoordelijk voor de instandhouding en technologie van de bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Hij coördineert het academisch onderzoek dat gebeurt door TU Delft en Eindhoven en het praktisch onderzoek naar de integratie van 380kV-kabelverbindingen in het Nederlandse 380kV-netwerk.