Ventilus

Proces

Ventilus verloopt volgens een geïntegreerd planningsproces. Daarbij verlopen de procedures voor het ruimtelijk uitvoeringsplan, de milieubeoordeling, de ruimtelijke veiligheidsrapportage, de passende beoordeling, de watertoets en andere effectbeoordelingen geïntegreerd.

Legende

Inspraak en participatie
Beslissingsmoment
Start werken
Huidige positie in het proces
01

De Vlaamse Regering keurt eind maart 2019 de start- en procesnota goed met de eerste opties voor het plan.

02

Publieke raadpleging & adviesronde

van 29 april tot 27 juni 2019 geven het publiek en de adviesinstanties opmerkingen of suggesties op de start- en procesnota.

03

Op basis van de inbreng uit de publieke raadpleging en adviesronde wordt de startnota verfijnd tot de scopingnota.

04

De alternatieven worden verder onderzocht naar hun ruimtelijke en andere effecten en naar de doelstellingen van het plan.

05

Na een plenaire vergadering met adviesinstanties wordt het ontwerp-GRUP (en de effectbeoordelingen) voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering

06

Openbaar onderzoek

Het publiek kan gedurende 60 dagen reageren op het ontwerp-GRUP tijdens een openbaar onderzoek.

07

Na verwerking van de opmerkingen uit het openbaar onderzoek en een advies van de Raad van State wordt het GRUP definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering.

08

Het project-MER wordt opgemaakt en aangemeld bij de dienst MER. Deze beslist over de aanmelding ervan.

09

Omgeving­vergunnings­aanvraag

De omgevings­vergunning wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. Deze beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag.

10

Openbaar onderzoek en adviesronde

Het publiek en de adviesinstanties kunnen gedurende 60 dagen reageren op het project-MER en de omgevings­vergunnings­aanvraag.

11

Na verwerking van de opmerkingen uit het openbaar onderzoek en een adviesronde keurt de dienst MER het project MER goed of af.

12

Goedkeuring omgevings­vergunnings­aanvraag

De Vlaamse Regering beslist over de omgevings­vergunnings­aanvraag.

13

Start werken

Na goedkeuring van de Vlaamse Regering kan de uitvoering van de werken starten. Deze werken zullen 3 jaar duren.

Waar bevinden we ons nu ?

In juni 2019 heeft de Vlaamse overheid een publieke consultatieronde (02) georganiseerd. Daarna is gestart met de verwerking van de inspraakreacties die zijn verzameld. Het resultaat zal terug te vinden zijn in de scopingnota en bijhorende antwoordnota (03). Intussen werden enkele aanvullende initiatieven opgestart om vragen over het project te beantwoorden:

Dubbelcheck technologiestudie

Voor Ventilus werd een technologiestudie uitgevoerd. Tijdens de publieke raadpleging werden hierover verschillende vragen ingestuurd. Daarom besliste het planteam eind 2019 om een dubbelcheck van de technologiestudie te laten uitvoeren door onafhankelijke experten. De resultaten van deze dubbelcheck werden toegelicht aan verschillende betrokken stakeholders.

Processen

Naast het stakeholdertraject rond de technologiekeuze, zijn eind 2019 op basis van de inspraak en participatie een aantal bijkomende processen opgestart. Concreet zijn dit initiatieven rond gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering.

Intendant

Op 7 mei 2021 heeft Minister van Omgeving Zuhal Demir een onafhankelijk en onpartijdig intendant aangesteld. De intendant Guy Vloebergh voert overleg met alle betrokken actoren, formuleert heldere antwoorden op openstaande vragen en streeft naar een gedragen voorkeursalternatief voor Ventilus.

Wat betekent...

Effectenbeoordelingen

Onderzoeken waarbij de ruimtelijke en andere effecten van mogelijke tracés in beeld worden gebracht. De onderzoeken die het planteam van Ventilus zal uitvoeren zijn:

  • Milieueffectenrapport (plan-MER): we brengen de mogelijke milieueffecten van de verschillende alternatieven in beeld en vergelijken ze met elkaar.
  • Passende beoordeling: we bepalen de impact van de mogelijke alternatieven op waardevolle natuur of speciale beschermingszones.
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): we wegen de kosten en baten van de verschillende alternatieven voor de maatschappij tegen elkaar af. Dit gebeurt door een kostprijs te koppelen aan alle kosten en baten.
  • Ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR): we bepalen en beoordelen de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voor mens en milieu.

GRUP

Afkorting voor Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Een plan waarin het Vlaams Gewest voor een bestaand gebied regelt wat er wel of niet mag gebouwd of verbouwd worden. Het geeft dus een bodembestemming aan een bepaald perceel of een bepaalde percelengroep en toont hoe een buurt er in de toekomst kan uitzien.

Procesnota

De procesnota is een dynamisch document dat in de loop van het volledige proces regelmatig geactualiseerd wordt op basis van nieuwe inzichten of een gewijzigde omgevingscontext. De procesnota omschrijft wat de aanpak, overleg- en participatiemomenten en resultaten van elke fase in het proces zijn. Ook de wijze waarop het overleg met de betrokken actoren wordt gevoerd, is in de nota terug te vinden.

Geïntegreerd planningsproces

Een procedure waarbij de effectbeoordelingen van bij het begin deel uitmaken van een planningsproces van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Op deze manier worden de onderzoeken op elkaar afgestemd en vermijden we inhoudelijke en procedurele conflicten. Daarnaast voorziet de procedure inspraak van de burger door een publieke raadpleging en adviesronde aan het begin van het planningsproces en een openbaar onderzoek op het einde.

Startnota

De startnota wordt samen met de procesnota opgemaakt bij de start van het geïntegreerde planningsproces. De nota behandelt de context, de plandoelstelling, de reikwijdte, de detailleringsgraad, de voorziene planonderdelen en de te onderzoeken effecten. Op basis van de eerste planopties in dit document wordt met de bevolking tijdens het eerste participatiemoment in discussie gegaan.

Project-MER

Een project-milieueffectrapport onderzoekt de mogelijke gevolgen van de verschillende alternatieven op mens en milieu, en vergelijkt deze met elkaar. Het project-MER wordt opgemaakt voor de uitvoering van een project zodat de impact ervan op mens en milieu al in een vroeg stadium gekend is en de nodige maatregelen getroffen kunnen worden. Bij de opmaak van een project-MER is er een openbaar onderzoek met inspraakmogelijkheid voor betrokkenen.

Scopingnota

De scopingnota bouwt voort op de startnota. In deze nota worden de adviezen, inspraakreacties en de verslagen van het eerste participatiemoment verwerkt. Er wordt aangegeven hoe men zal omgaan met de suggesties om het plan te verbeteren. Ook beschrijft de scopingnota welke effectenbeoordelingen uitgevoerd moeten worden.