Ventilus

Ruimtelijke impact

De omgeving is zeer belangrijk bij de ontwikkeling van Ventilus. Tijdens het proces worden voor alle projectalternatieven de effecten op de omgeving in de milieueffectenbeoordeling onderzocht. Meer informatie over de aanpak hiervan is te vinden in de startnota.

Door het toepassen van ruimtelijke ontwerpprincipes uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen beperken we de ruimtelijke impact:

  • Maximaal gebruik maken van bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen.
  • Bundelen met lijninfrastructuren van Vlaams niveau (snelwegen, kanalen ...).
  • De totale lengte van het bovengrondse hoogspanningsnet niet uitbreiden ('stand-still-principe’).
  • Ondergrondse hoogspanningslijnen worden zo veel mogelijk gebundeld met lijninfrastructuren van lokaal of bovenlokaal niveau.
  • Nutsvoorzieningen in het buitengebied moeten qua schaal overeenstemmen met de omgeving.