Ventilus

Verklarende woordenlijst

Aanlandingsplaatsen

De plaatsen waar de kabels van de windmolenparken op zee kunnen aankomen. 

Basisalternatief

De meest plausibele oplossing voor het geheel van projectonderdelen van Ventilus.

Draadslachtoffers

Vogels die tegen een van de draden van de luchtlijn vliegen. 

GRUP

Afkorting voor Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Een plan dat opgemaakt wordt door het Vlaamse Gewest en waarin bestemmingswijzigingen in een bestaand gebied worden vastgelegd.

Hoogspanningsnet

Netwerk van aan elkaar gekoppelde hoogspanningslijnen, transformatoren en componenten waarmee grote hoeveelheden elektriciteit met hoge efficiëntie getransporteerd kunnen worden over grote afstanden.

Inlussen

Het verbinden van een hoogspanningsstation via twee afzonderlijke hoogspanningsverbindingen.

Magnetisch veld

Een magnetisch veld ontstaat bij een verplaatsing van elektrische ladingen, en meer bepaald elektronen. Met andere woorden: een magnetisch veld ontstaat wanneer er een elektrische stroom circuleert. Alle elektrische toestellen brengen elektromagnetische velden voort.

MER

Afkorting voor milieueffectrapport. Het MER onderzoekt de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op mens en milieu. Het wordt opgemaakt voor de vaststelling van een plan of voor de uitvoering van een project zodat de impact ervan op mens en milieu al in een een vroeg stadium gekend is en de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.

Nemo-Link

De (eerste) elektriciteitsinterconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

NEMO-LINK WEBSITE

Postlocaties

De locaties waar mogelijks het hoogspanningsstation komt. Dat hoogspanningsstation vormt een knooppunt waarop de elektriciteit van op zee toekomt en verdeeld wordt naar het binnenland. In dit station wordt elektriciteit getransformeerd naar een hogere spanning zodat de elektriciteit efficiënter getransporteerd kan worden.

Procesnota

Een dynamisch document dat tijdens het verdere verloop van de procedure kan worden aangepast. De nota geeft weer wat de aanpak, overleg- en participatiemomenten en resultaten van elke fase in het proces zijn. Ook de wijze waarop het overleg met de betrokken actoren wordt gevoerd is in de nota terug te vinden.

Scopingnota

De adviezen, inspraakreacties en de verslagen van de participatiemomenten worden verwerkt in de scopingnota. Daarin wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met suggesties om het plan te verbeteren. En er worden aandachtspunten in functie van het effectenonderzoek beschreven.

Startnota

Toont de eerste onderzoeksresultaten van het geïntegreerd planningsproces van het GRUP. Met de startnota en de bijhorende procesnota start de Vlaamse Overheid het planningsproces voor de concrete uitwerking van het GRUP formeel op.

Stevin-as

De Stevin-as is de 380 kV-verbinding tussen het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge en het hoogspanningsstation Horta in Zomergem.

STEVIN WEBSITE

Vermaasd net

Elektriciteitssysteem waarbij hoogspanningsstations steeds verbonden zijn met andere hoogspanningsstations via meerdere verbindingen. Vermazing zorgt er voor dat het uitvallen van een verbinding geen invloed heeft op de bevoorradingszekerheid.

Vermoft

Kabels worden niet in zijn geheel aangelegd maar in stukken van +/- 1km. Het verbinden van de verschillende kabelstukken noemt men wel eens ‘vermoffen’. De locatie waar dit gebeurt is een mofput/transitieput (zoals bv. op het strand waar de zee en landkabel met elkaar verbonden worden).